Przekaż swój 1% naszej organizacji Pomagamy
Aktualności
Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych - szacownie wartości zamówienia - doradztwo zawodowe do 29.06.2018 do godz. 12.00
2018-06-26 20:53:59

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia

Dotyczy projektu pn. „Doradztwo - Szkolenia - Praca”, nr umowy RPMP.08.02.00-0041/18  realizowanego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków zaprasza do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usług doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Doradztwo - Szkolenia - Praca”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Celem projektu „Doradztwo - Szkolenia - Praca” jest aktywizacja zawodowa uczestników.
 2. Uczestnikami projektu są osoby z niepełnosprawnościami pozostające, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego, w tym osoby powyżej 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach.
 3. Usługi doradztwa zawodowego obejmują doradztwo indywidualne w wymiarze 6 h na osobę oraz doradztwo grupowe dla grup w wymiarze 3 spotkań 6-godzinnych na grupę.
 4. Zamówienie obejmuje usługi doradztwa zawodowego dla 2 grup  10-osobowych
 5. Doradztwo indywidualne powinno obejmować identyfikację indywidualnych potrzeb uczestnika oraz utworzenie IPD (indywidualnego planu działania), aktualizację IPD, oraz poradnictwo mające na celu podniesienie motywacji, podniesienie wiedzy nt. metod poszukiwania pracy, podniesienie wiedzy nt . własnych kompetencji i zasobów, przygotowanie LM i CV.
 6. Wykonawca przygotuje formularz Indywidualnego Planu Działania zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach programowych i wytycznych właściwych dla projektu. Formularz podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem świadczenia usług doradczych.
 7. Poradnictwo grupowe powinno obejmować zagadnienia z zakresu m.in.: autoprezentacji, symulacji rozmów kwalifikacyjnych, metod szukania pracy, bieżącej analizy rynku pracy, oczekiwań pracodawców.
 8. Zamawiający zapewnia sale oraz sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć (taki jak: laptop, rzutnik, materiały piśmiennicze dla uczestników).
 9. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania świadczonych usług na formularzach dostarczonych przez Zamawiającego (m.in. listy obecności, potwierdzenie zrealizowania usługi doradczej) oraz współpracy z Zamawiającym i pozostałym personelem projektu.

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia
  1. Przewidywany okres realizacji zamówienia: lipiec 2018 - grudzień 2018.       
  2. Usługi doradztwa zawodowego będą świadczone na terenie województwa małopolskiego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 1. Sposób przygotowania wstępnej oferty cenowej
 1. Cena powinna być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Należy podać cenę jednostkową netto za 1 godzinę doradztwa oddzielnie dla doradztwa indywidualnego i doradztwa grupowego, cenę netto za przeprowadzenie doradztwa indywidualnego dla 20 osób,  cenę netto za przeprowadzenie doradztwa grupowego dla 2 grup oraz łączną cenę netto oraz łączną cenę brutto oferty.
 2. Różnica między ceną netto i brutto stanowi wyłącznie podatek VAT. Jeśli Wykonawca nie wystawia faktur VAT, cena netto będzie równa cenie brutto.
 3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym, w przypadku osoby fizycznej, wszystkie opłaty publiczno-prawne.
 4. Oferta może być sporządzona i przesłana:
  1. na Formularzu szacowania wartości zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia, wydrukowana, podpisana i przesłana w postaci skanu,
  2. zawarta w treści wiadomości e-mail przesłanej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Oferta będzie ważna pod warunkiem zawarcia w niej wszystkich informacji objętych Formularzem szacowania wartości zamówienia.
 5. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 29 czerwca 2018 roku (piątek)
  do godziny 12:00 na adres: stowarzyszenie@rodziny.info

 

 1. Osoba do kontaktu

W sprawach dotyczących niniejszego Zaproszenia należy kontaktować się
z Panią Agnieszką Lewonowską-Banach, tel. 515 555 146., e-mail: stowarzyszenie@rodziny.info .

Załącznik nr 1

Formularz szacowania wartości zamówienia

Nazwa Wykonawcy:

 

Adres:

 

NIP:

 

Telefon/faks:

 

E-mail:

 

 

Kategoria

Cena jednostkowa netto za 1 godzinę doradztwa

Łączna liczba godzin dla 2 grup (20 osób)

Cena netto za przeprowadzenie doradztwa dla 2 grup (20 osób)

Cena brutto za przeprowadzenie doradztwa dla 2 grup (20 osób)

Świadczenie usługi doradztwa zawodowego – doradztwo indywidualne

(6 godzin/osobę)

 

 

120

 

 

 

Świadczenie usługi doradztwa zawodowego – doradztwo grupowe

(3 spotkania po 6 godzin/grupę)

 

 

 

 

36

 

 

Łączna cena za wykonanie całości zamówienia

 

 

 

Oświadczam, że powyższa oferta cenowa obejmuje całość przedmiotu zamówienia opisanego w Zaproszeniu do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości usługi doradztwa zawodowego dla 20 uczestników projektu.

 

     ………………………………….                                            ………………………….………………………

      (miejscowość i data)                                    (Imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej ofertę)

 

powrót do aktualności ››
Spotkania rodzinne i konsultacje
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin w każdy drugi wtorek miesiąca Plac Gen. Sikorskiego 2/8 godz. 16.30
Dyżur telefoniczny
12/ 422 50 67
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie