Przekaż swój 1% naszej organizacji Pomagamy
Aktualności
zaproszenie do składania wstępnych ofert - szacowanie wartości usług wsparcia psychologa - do 3.07.2018 godz. 14.00
2018-06-28 13:06:44

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia

Dotyczy projektu pn. „Doradztwo - Szkolenia - Praca”, nr umowy RPMP.08.02.00-0041/18  realizowanego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków zaprasza do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usług wsparcia motywacyjnego prowadzanego przez psychologa dla uczestników projektu „Doradztwo - Szkolenia - Praca” w okresie sierpień 2018 – grudzień 2019.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Celem projektu „Doradztwo - Szkolenia - Praca” jest aktywizacja zawodowa uczestników.
 2. Uczestnikami projektu są osoby z niepełnosprawnościami pozostające, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego, w tym osoby powyżej 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach.
 3. Zamówienie obejmuje usługę udzielenia wsparcia motywacyjnego prowadzonego przez psychologa: wsparcie indywidualne w wymiarze 5 h na osobę dla 50 uczestników projektu oraz wsparcie grupowe dla 5 grup w wymiarze 4 spotkań 6-godzinnych na grupę. (w sumie 250 godzin wsparcia indywidualnego i 120 godzin grupowego)
 4. Wsparcie indywidualne powinno obejmować rozwój kompetencji miękkich oraz podniesienie motywacji do działania.

a) testy psychologiczne – identyfikacja obszarów wsparcia

b) coaching indywidualny zgodnie z potrzebami uczestnika. Wykonawca przygotuje formularz Indywidualnego wsparcia zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach programowych i wytycznych właściwych dla projektu. Formularz podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem świadczenia usług.

5.    Wsparcie grupowe - 4 spotkania na grupę powinno obejmować zagadnienia z zakresu m.in.:

a) rozwój umiejętności społecznych - cz 1: komunikacja, współpraca w grupie, budowanie kontaktów

b) rozwój umiejętności społecznych - cz 2: asertywność́ – czyli sztuka bycia sobą, rozwiązywanie konfliktów

c) automotywacja: motywacja do działania, elementy zarządzania czasem

d) wiara w siebie: twórcze i skuteczne rozwiązywanie problemów, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowanie pewności siebie, metody radzenia sobie ze stresem

Zamawiający zapewnia sale oraz sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć (taki jak: laptop, rzutnik, materiały piśmiennicze dla uczestników).

 1. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania świadczonych usług na formularzach dostarczonych przez Zamawiającego (m.in. listy obecności, potwierdzenie zrealizowania usługi) oraz współpracy z Zamawiającym i pozostałym personelem projektu.
 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia
  1. Przewidywany okres realizacji zamówienia: sierpień 2018 - grudzień 2019.       
  2. Usługi wsparcia motywacyjnego będą świadczone na terenie województwa małopolskiego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 1. Sposób przygotowania wstępnej oferty cenowej
 1. Cena powinna być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Należy podać cenę jednostkową netto i brutto za 1 godzinę wsparcia indywidualnego i grupowego, łączną cenę netto i brutto oraz łączną cenę netto i brutto całości zamówienia.
 2. Różnica między ceną netto i brutto stanowi wyłącznie podatek VAT. Jeśli Wykonawca nie wystawia faktur VAT, cena netto będzie równa cenie brutto.
 3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym, w przypadku osoby fizycznej, wszystkie opłaty publiczno-prawne.
 4. Oferta może być sporządzona i przesłana:
  1. na Formularzu szacowania wartości zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia, wydrukowana, podpisana i przesłana w postaci skanu,
  2. zawarta w treści wiadomości e-mail przesłanej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Oferta będzie ważna pod warunkiem zawarcia w niej wszystkich informacji objętych Formularzem szacowania wartości zamówienia.
 5. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 3 lipca 2018 roku (wtorek)
  do godziny 14:00 na adres: stowarzyszenie@rodziny.info
 1. Osoba do kontaktu

W sprawach dotyczących niniejszego Zaproszenia należy kontaktować się
z Panią Agnieszką Lewonowską-Banach, tel. 515 555 146., e-mail: stowarzyszenie@rodziny.info

Załącznik nr 1

Formularz szacowania wartości zamówienia

Nazwa Wykonawcy:

 

Adres:

 

NIP:

 

Telefon/faks:

 

E-mail:

 

 

 

Kategoria

Cena jednostkowa netto za 1 godzinę wsparcia

Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wsparcia

Łączna liczba godzin wsparcia

Łączna cena netto

Łączna cena brutto

Świadczenie usługi wsparcia motywacyjnego przez psychologa – wsparcie indywidualne

(5 godz./osobę)

 

 

 

250

 

 

 

Świadczenie usługi wsparcia motywacyjnego przez psychologa – wsparcie grupowe – 5 grup (4 spotkania po 6 godz./grupę)

 

 

 

 

 

120

 

 

 

Łączna cena za wykonanie całości zamówienia

 

 

 

Oświadczam, że powyższa oferta cenowa obejmuje całość przedmiotu zamówienia opisanego w Zaproszeniu do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości usługi wsparcia motywacyjnego prowadzonego przez psychologa dla 50 uczestników projektu.

     ………………………………….                                            ………………………….………………………

      (miejscowość i data)                                 (Imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej ofertę)

powrót do aktualności ››
Spotkania rodzinne i konsultacje
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin w każdy drugi wtorek miesiąca Plac Gen. Sikorskiego 2/8 godz. 16.30
Dyżur telefoniczny
12/ 422 50 67
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie