Przekaż swój 1% naszej organizacji Pomagamy
Aktualności
ZAPROSZENIE z dnia 23.05.2022 r. DO SKŁADANIA OFERT NA DRUK CZTERECH NUMERÓW CZASOPISMA DLA NAS
2022-05-23 09:37:28

Dotyczy projektu pn. ,,Z Czasopismem Dla Nas pokonamy bariery – dostęp do informacji dla osób chorujących psychicznie’’ współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zamawiający:

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne

 ul. Bałuckiego 6

 30-318 Kraków

 

Charakter postępowania: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Wspólny Słownik Zamówień: Kod CPV: 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest druk czterech numerów Czasopisma Dla Nas posiadającego nadany nr ISSN, każdy z czterech numerów w nakładzie 7000 egz. Format: 205 mm x 294 mm, Środek: 20 stron czarnobiałych kreda matowa g print 100g,  Okładka: 4 strony kolor 4+4 kreda 170 g, Oprawa: szycie. Terminy wykonania: 2 tygodnie od przekazania pliku tj. czerwiec 2022, wrzesień 2022, grudzień 2022, marzec 2023

Termin składania ofert: do 06.06.2022 roku do godz. 23:59 (liczy się data otrzymania) dostarczenie osobiste na adres siedziby zamawiającego lub email: stowarzyszenie@rodziny.info

Kryterium oceny: cena 100%

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1. (pobierz plik)

Wzór oświadczenia o braku powiązań stanowi załącznik nr 2. (pobierz plik)

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne z siedzibą w Krakowie przy ul. Bałuckiego 6 (kod: 30-318) zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156949 w Sądzie Rejonowym w Krakowie dla Krakowa-Śródmieścia,

2.            Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu wynikającego z umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3.            Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w celu monitoringu, raportowania, kontroli, audytu i sprawozdawczości w  zakresie niezbędnym lub prawem przewidzianym. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim.

4.            Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

5.            Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane to okres pięciu lat od zakończenia projektu.

6.            Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

a)            żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,

b)           sprostowania danych,

c)            żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.    

7.   Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Pani / Panu:

a)            w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)           prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)            na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 8.    W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne z siedzibą w Krakowie przy ul. Bałuckiego  mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.            Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.


 

 

powrót do aktualności ››
Spotkania rodzinne i konsultacje
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin w każdy drugi wtorek miesiąca Plac Gen. Sikorskiego 2/8 godz. 16.30
Dyżur telefoniczny
12/ 422 50 67
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie